شیشه دوجداره – درب و پنجره آلومینیوم

انجام پروژه درب و پنجره آلومینیوم با شیشه دوجداره در روستای زیبای خور