نمونه کارها

کارهای اجرا شده

از نمونه های پروژه های اجرا شده در سال های گذشته می توان به موارد زیر اشاره نمود

پروژه بکه-اقای عزیزی-آیینه کاری آیینه پیانویی

آیینه دودی-بیمه ایران-خادم آباد نمایندگی عارفپور

آیینه کاری-آیینه آبشاری-آیینه ستون ها نمکابرود

آیینه کاری-آیینه آبشاری-آیینه ستون ها نمکابرود

پروژه بکه-اقای عزیزی-آیینه کاری آیینه پیانویی

آیینه دودی-بیمه ایران-خادم آباد نمایندگی عارفپور